Одит произлиза от латинското audio – слушам. Първите споменавания за одит са още през ХII век като „изслушване на отчети“. Летописите от това време съдържат описание за одита още като процес на детайлна проверка на документите за заплатата на управляващите поземлени владения. Световната практика в днешно време най-общо определя одита като:

– системен процес, с помощта на който се получава информация за дадени показатели и се анализира тяхното съответствие с съответни критерии, както и представянето на резултатите от съпоставката на заинтересуваните потребители.

– независимо разглеждане и специална проверка от специално назначени одитори на финансовите отчети на предприятието и изразяване на мнение за тях, спазвайки правилата, които са установени от закона.

Видове одит

В практиката съществуват много критерии, според които биха могли да се класифицират различните одити. Ще посочим някой от основните според:
– времето на изпълнение – предварителен, одит на изпълнението и последващ одит
– осъществяващият го – вътрешен и външен
– одитирания обект – финансов одит, одит на система или процес, одит на проект.

Нека да разгледаме по-детайлно какво представлява финансовият одит

Финансовият одит е съвкупност от всички необходими и взаимосвързани процедури, които са определени от международните одиторски стандарти, и на базата, на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички възможни аспекти на същественост на финансовите отчети, които са изготвени в съответствие с действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти от одитираното предприятие.